Metropoly

Skat En Deux

Skatfestival Kirchheim

SKatforum
Porzadek Rozgrywek  

Na dzień : 05.12.2010

Nach oben§1 Zakres

Te przepisy stosuje sie do wszystkich zawodow skata sportowego rozgrywanych w internecie, ktore odbywaja sie poprzez platforme Skat-Online.

Nach oben§2 Oferty

(1) Kazde zawody musza byc podawane do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej organizatora.

(2) Kazda oferta musi zawierac:

  • Oznaczenie zawodow
  • Zasady rejestracji do danych zawodów, w szczegolnosci grupe uczestnikow, ostateczny termin rejestracji, mozliwosci oraz wymogi rejestracji
  • Terminy, w ktorych odbywac sie beda zawody
  • Informacje o oplacie startowej, wysokosci wpadek i podzialu nagrod
  • Informacje dotyczace waznosci porzadku turnieju oraz wszelkich innych przepisow
  • Informacji o organizotorze

Nach oben§3 Zasady

Rozgrywki odbywac sie beda  wyłacznie według  przepisow Skat-Online  w polaczeniu z Miedzynarodowymi przepisami Skata  . Wyjatki beda okreslane w Regulaminie Turniejow, jak i ofertach do poszczegolnych zawodow. Przeniesienie powyzszych warunkow na inne przepisy jest niedozwolone.

Nach oben§4 Skargi i zazalenia

(1) skargi sa przekazywane do organizatora w formie pisemnej, na  dostepnych i przewidzianych do tego formularzach. Nawet w przypadku zlozenia skargi, aktualnie rozgrywana seria musi byc rozegrana do konca.  W przypadku przerwania lub wczesniejszego zakonczenia serii rozpatrywany będzie § 7 Porzadku Rozgrywek.

(2) Skarga musi byc zlozona  nie pozniej  anizeli 30 minut po zakonczeniu serii. Aby dotrzymac terminu jej zlozenia, szczegolowe uzasadnienie moze zostac dostarczone pozniej ale to trzeba zaznaczyc w chwili skladania skargi.

(3) Organizator rozstrzyga spor ostatecznie na podstawie obowiazujących przepisow dotyczacych tych zawodow. Decyzja musi byc uzasadniona. O decyzji jak rowniez uzasadnieniu musza byc powiadomieni wszyscy zainteresowani gracze.

(4) Odwolanie od decyzji organizatora musi byc złozone nie pozniej anizeli 48 godzin po jej ogloszeniu przez organizatora. Odwolanie musi być uzasadnione. W przypadku obszernego uzasadnienia moze ono zostac dostarczone pozniej celem zachowania terminu tego odwolania. Fakt ten  trzeba koniecznie zaznaczyc w odwolaniu.

(5) Zlozenie odwolania może podlegac oplacie manipulacylnej. Ta informacje musi otrzymac uczestnik przed zlozeniem odwolania. Powyzsza oplata musi byc zwrocona uczestnikowi, ktorego protest zostal uwzgledniony.

(6) Odwolanie rozpatruje gremium sedziowskie. Jego sklad musi byc podany do ogolnej wiadomosci jeszcze przed rozpoczeciem sie danego turnieju. W przypadku, gdy jeden z sedziow podanego gremium osobiscie był zaangazowany (aktywnie lub pasywnie) w zdarzeniu, to nie moze on uczestniczyc w rozpatrywaniu zlozonego sprzeciwu.

(7) W przypadku uwzglednienia protestu,  skarga zostanie przekazana powrotnie do organizatora. Organizator rozpatruje ponownie w sprawie zlozonej skargi z uwzglednieniem decyzji gremium sedziowskiego.  Decyzja ta jest ostateczna.

Nach oben§5 Prawa organizatora

(1) Organizator jest uprawniony do wykluczenia uczestnikow na podstawie naruszenia zasad uczestnictwa. Osiagniete przez niego juz punkty z gry ulegaja przepadkowi.

(2) Organizator moze wyznaczyc zastepce za uczestnikow, ktorzy nie zglosili się lub zostali wykluczeni. On moze rowniez sam wystapic jako gracz rezerwowy.  Tutaj patrz przepisy § 7, pkt 6 i pkt 7 .

(3) W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore sprawia, ze rozpoczecie turnieju bedzie niemozliwe (np. awaria serwera),  turniej zostanie odwolany. Chyba, ze turniej jest czescia imprezy, na ktora sklada sie na kilka turniejow, do klasyfikacji uwzgledniane beda tylko regularnie rozgrywane turnieje.

(4) W przypadku wystapienia okolicznosci technicznych, ktore uniemozliwia  kontynuowanie rozgrywanego juz turnieju (np. awaria serwera), odpowiednio zastosowany zostaje § 7, pkt 8 i 9. Serie nie rozpoczete w turnieju wieloseryjnym  wypadaja, a beda liczone do statystyk tylko serie rozpoczete.

Nach oben§6 Wartosci gier podczas problemow technicznych jednego z graczy

(1) Jezeli jeden z graczy musi przerwac gre ze wzgledu na problemy techniczne, gra zostanie przerwana.

(2) Pozostali gracze muszą czekac co najmniej 10 minut na powrot tego gracza.

(3) Przerwana gra moze byc kontynuowana do 10 minut ponownie. Po uplywie 10 minut, gra zostanie przerwana i podliczona zgodnie z przepisami Skat-Online. O zdarzeniu tym musi byc poinformowany organizator turnieju.

Nach oben§7 Nie pojawienie sie, przedwczesne opuszczenie turnieju

(1) Jezeli jeden z uczestnikow spozni sie lub wogole nie stawi sie do  turnieju,  jest on wykluczony z turnieju.

(2) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci uczestnika w turnieju, organizator ma prawo do wykluczenia go z innych turniejow, chyba ze w ofercie nastepnego turnieju beda zdefiniowane  inne reguly turnieju.

(3) W przypadku niemozliwosci ze wzgledow technicznych uczestnictwa w turnieju, nalezy niezwlocznie powiadomic o tym organizatora. Jezeli organizator nie otrzyma takiej informacji, obecnosc danego uczestnika bedzie nieusprawiedliwiona. 

(4)  Zakonczy uczestnik przedwczesnie i celowo swoj udzial w turnieju, beda jemu anulowane wszystkie dotychczasowe punkty i klasyfikacje  rankingowe. Oprocz tego zostanie on na przynajmniej jeden do trzech turniejow wykluczony w tej samej imprezie W przypadku powtorzenia się tego wykroczenia organizator moze wykluczyc go ze wszystkich turniejow danej imprezy. W tym przypadku moze rowniez wykluczyc danego uczestnika z uczestnictwa we wszystkich imprezach. 

(5) Nie pojawia sie gracz ponownie w turnieju tej samej imprezy (usprawiedliwiony lub nieusprawiedliwiony), zostanie zobowiazany do zaplacenia kary pienieznej. Wysokosc tej kary musi być podana w ofercie danej imprezy.

(6) Jezeli uczestnik nie moze kontynuowac turnieju z powodu problemow technicznych, zobowiazany jest poinformowac o tym fakcie natychmiast organizatora. Organizator moze w tym przypadku odstapic od kary wykluczenia danego uczestnika z dalszych turniejow.

(7) Organizator ma prawo brakującym lub wykluczonym uczestnikom krotko terminowo zmienic przynaleznosc do stolika. Przy tym rowniez moze wyznaczyc graczy rezerwowych, ktorzy zajma miejsca brakujacych uczestnikow.  Gracze rezerwowi posiadaja te same prawa i obowiazki jak pozostali uczestnicy z wyjatkiem, ze nagrane przez nich punkty nie beda doliczane do klasyfikacji turniejowej. Przy tym sa wykluczeni z przyznawanych nagrod oraz nie placa groszowki. Gracze rezerwowi moga brac udzial tylko w pelnych seriach. Nie moga natomiast konczyc gry w rozpoczetych seriach przez innych uczestnikow.  Jezeli w ofercie jakiejs imprezy zostaly okreslone inne przepisy, to maja one znaczenie wiodace w danej imprezie.       

(8) Organizator moze w miejsca brakujacych uczestnikow bez zopowiedzi zostapic innymi uczestnikami , ktorzy beda pelnoprawnymi uczestnikami calego turnieju.  Organizator moze nadmiarem uczestnikow zastapic spoznione zgloszenia lub uczestnikow  przypadkowo znajdujacych sie na liscie zgloszen.  Wiecej co do wyznaczania nastepcow mozna dowiedziec sie w ofercie danej imprezy lub w specjalnie zdefiniowanym porzadku imprezy.    

(9) W przypadku nie zakonczenia serii z powodu przedwczesnego odejscia trzeciego uczestnika, kazdy z pozostalych dwoch uczestnikow otrzyma po 27 punktow za kazde nie dokonczone rozdanie, pod warunkiem, ze w ofercie imprezy nie okreslono inaczej. 

(10) W przypadku, gdy w turnieju wieloseryjnym nie moze uczestniczyc jeden ze stolow poniewaz jeden lub wiecej uczestnikow przedwczesnie zakonczylo turniej i brak jest graczy rezerwowych, pozostali uczestnicy , jezeli nie ma w ofercie odrebnych przepisow,  otrzymaja za kazda nie rozegrana serie po 955 punktow każdy,  zapisanych jako 10 wygranych, 0 przegranych i 0 punktow od przeciwnika. 

Opłata za przerwane turnieje od 13.12.2010:

Przepisy dotyczące opłat za przerwanie, wyłącznie w zakresie danego turnieju można znaleźć w ofertach:

Turnieje organizowane, § 11

Serie spontaniczne, § 6

Nach oben§8 Przydzielanie stolow

(1) Organizator przydziela stoly zgodnie z kryteriami opisanymi w ofercie imprezy.

Blad w przydziale stolu musi byc mozliwie szybko zgloszony organizatorowi, zaraz po jego wykryciu. Jezeli na danym stole nie rozpoczeto jeszcze gry, trzeba go ponownie opuscic.

Nach oben§9 Kwota minimalna na koncie

(1) Kazdy z uczestnikow musi osobiscie zadbac o to, azeby przed rozpoczeciem kazdego turnieju posiadal wystarczajace srodki pieniezne na swoim koncie wirtualnym, ktorych wysokosc okreslona jest w ofercie kazdej imprezy, celem zapewnienia wplat ewentualnej groszowki (przegranych). Jezeli w ofercie nie ma inaczej, nalezy posiadac min. 20,- Euro.

(2) Jezeli wymagane saldo minimalne na koncie uczestnika jest mniejsze, udzial w imprezie jest niedozwolony.

Nach oben§10 Limit czasu

(1) We wszystkich turniejach obowiazuje limit czasowy  80 minut dla każdej serii. W ofercie dopuszczalne jest zniesienie limitu czasowego w danym turnieju. 

(2) Po upływie limitu czasu wszystkie niedokonczone serie zostana przerwane. Aktualnie kontynuowana gre mozna dokonczyc.

Nach oben§11 Druzyny

(1) Kazda z druzyn składa się z kapitana druzyny, jego zastepcy i lacznie czterech do szesciu uczestnikow.  Druzyny mozna powolac w kazdym czasie – patrz pkt 5 i 6.

(2) Druzyne zgłasza kapitan druzyny. Na kapitanie i jego zastepcy ( o ile w ofercie imprezy nie ma odrebnej regulacji) spoczywaja nastepujace obowiazki organizacyjne

  • Zgloszenie druzyny i powiadomienie jej wszystkich uczestnikow.
  • Zapewnienie pozwolenia udzialu wszystkich jej uczestnikow

(3) Na 24 godziny przed rozpoczeciem turnieju nie wolno dokonywac zadnych zmian uczestnikow zgloszonej druzyny. Tylko w wyjatkowych przypadkach mozna krotko przed rozpoczeciem turnieju dokonac zmian w druzynie. O fakcie tym musi byc niezwlocznie powiadomione kierownictwo turnieju.    

(4) Kapitana druzyny i jego zastepce mozna zgodnie z  ustepem 3 w kazdej chwili wymienic. Nowo wybrany kapitan jak i jego zastepca  przejmuje ze skutkiem natychmiastowym wszystkie prawa i obowiazki pierwotnego kapitana i zastepcy.

(5) Kapitan druzyny jak i jego zastepca moze zgodnie z ustepem 3 w kazdej chwili wymienic kazdego z graczy pod warunkiem, ze w druzynie pozostanie co najmiej czterech jej uczestnikow. Zostal juz wykluczony uczestnik druzyny zgloszony do danego turnieju, musi kapitan druzyny zglosic go zgodnie z przepisami turnieju jako gracza rezerwowego.          Brak zgloszenia lub jego niemoznosc zgodnie z przepisami danego turnieju powoduje, ze wykluczenie z druzyny moze nastapic dopiero po zakonczonym turnieju.                  Osiagniete przez druzyne punkty, miejsca i ranking, pozostaja zawsze w druzynie. Odejscie jednego z jej uczestników, nie powoduje czesciowo lub w całosci przeniesienia ich na inna druzyne.

(6) Kapitan druzyny jak i jego zastepca moze zgodnie z ustepem 3 w kazdej chwili powolac nowego gracza pod warunkiem, ze druzyna nie sklada się już z szesciu uczestnikow.

(7) Druzyna moze zostac w kazdej chwili rozwiazana pod warunkiem, ze nie jest juz zgloszona do imprezy lub juz nie bierze w niej udzialu. Po rozwiazaniu druzyny, wszystkie zdobyte przez nia punkty i miejsca rankingowe przepadaja i nie moga byc w calosci ani czesciowo przypisywane innej druzynie.  

Nach oben§12 Zawody drużynowe

(1) W przypadku nie pojawienia się druzyny lub wczesniejszego opuszczenia turnieju, maja zastosowanie odpowiednie przepisy  w § 7.

(2) W przypadku nie pojawienia sie jednego lub wiecej uczestnikow druzyny w turnieju, organizator ma prawo dopuscic nie zgloszonych do turnieju nowych uczestnikow druzyny jako pelnoprawnych rezerwowych za brakujacych tych uczestnikow.  

(3) Jezeli w ofercie imprezy nie przewidziano inaczej, wymiana jednego z uczestnikow w trakcie trwania turnieju jest nie dozwolona.

(4) Wymiana uczestnika podczas rozgrywanej serii jest nie mozliwa nawet w wyjatkowych przypadkach. Zastosowanie maja przepisy § 7, pkt 4.

(5) Uczestnicy, ktorzy grali juz na tej samej imprezie dla innej druzyny, nie maja prawa startu.

Nach oben§13 Tandemy

(1) Tandem sklada sie z dwoch graczy.

(2) Do zawodow tandemowych zglaszany jest tandem przez jednego z dwoch graczy. Wszystkie sprawy organizacyjne beda regulowane przez gracza, ktory zglosil tandem do zawodow.   Do tego należy: (o ile w ofercie imprezy, nie ma innej regulacji):

  • Zgloszenie tandemu
  • Zapewnienie prawa do udzialu w zawodach

(3) Zgloszony imienny wykaz tandemu nie moze ulec zmianie na 24 godziny przed rozpoczeciem turnieju.

Nach oben

§14 Rozgrywki tandemowe

(1) Rozgrywki tandemowe sa zawodami, do ktorych dopuszczane sa wylacznie tandemy. Gracze indywidualni nie maja prawa w nich startu.

(2) W przypadku nie pojawienia sie tandemu lub wczesniejszego opuszczenia turnieju, maja zastosowanie przepisy § 7 ust.

(3) Wymiana graczy w tandemie jest wykluczona. Wyjatki moga byc okreslone w ofercie danej imprezy.

Nach oben§15 Tandemy i druzyny jako wyniki dodatkowe

(1) Wyniki z tandemu i/ lub druzyny mogą być zaliczane do turniejow indywidualnych.

(2) Dodatkowe wyniki w turnieju indywidualnym mozna osiagnac tylko wtedy, kiedy tandem lub druzyna zostanie zgloszona tylko do tego turnieju i fakt ten zostanie uprzednio zgloszony organizatorowi.

(3) Wysokosc oplaty startowej i podzial nagrod podawane sa do wiadomosci przez organizatora  kazdego turnieju.

(4) W turniejach z wynikami tandemu i druzyny może wziąć udzial ten sam gracz w tandemie jak i druzynie. On nie może być uczestnikiem wielu tandemow i druzyn.

Nach oben§16 Ustalenie końcowe

Jezeli ktorekolwiek z postanowien i warunkow turniejowych straca lub utracily swoja waznosc, reszta pozostałych postanowien pozostaje nienaruszona.

Nach oben